search

Nodarbība vecākiem "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā" ieraksts

19. Aprīlis, 2021

Nodarbība vecākiem "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā" ieraksts

Mīļie vecāki, 15. aprīlī projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietveros notika tiešsaistes karjeras atbalsta  nadarbība vecākiem "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā". 

Interaktīvās lekcijas mērķis bija piedāvāt vecākiem praktiskas metodes un padomus atbalsta sniegšanā pusaudžiem veiksmīgas karjeras veidošanā.

Lekcijas saturs: Tika izklāstīti zinātnieku atklājumi par 21. gadsimta bērnu raksturīgajām iezīmēm un to kā šīs iezīmes izmantot karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem.

Pusaudžu posma bērnu vajadzības tika ilustrētas ar piemēriem no autores intervijām ar skolēniem un vecākiem, karjeras konsultācijām un 2019.- 2020. gadā veiktajā aptaujām.  Pozitīvas sadarbības veicināšanai vecāku - bērnu starpā tika demonstrēti intervijās un aptaujās paustie pusaudžu ieteikumi vecākiem. 

Vecāki tika iesaistīti diskusijā par attālināto mācīšanās procesu un iespējām to izmantot pusaudžu interešu un dotumu izzināšanā un stiprināšanā. Vecākiem tika demonstrēti digitālie rīki karjeras iespēju izzināšanā un interneta vietnes, kurās iegūstama informācija par karjeru.

Vecākiem tika piedāvāti metodiskie materiāli – daudzveidīgas darba lapas - kopīgām ģimenes nodarbībām bērna personības izzināšanā.

Vecāki tika dota iespēja iesaistīties diskusijā par viņiem aktuālām problēmām karjeras atbalsta sniegšanā saviem bērniem un saņemt konsultanta atbildes uz jautājumiem.

 

Lekcijas satura autore: Inta Lemešonoka - Dr, paed., karjeras konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle, grāmatas “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā” autore.