search

Tālākizglītība

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

26.05.2022. Nr.1-11/22/147

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Kursu dalībnieki pilnveidos izpratni par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas teorētiskajiem aspektiem. Dalībnieki diskutēs par priekšnoteikumiem (vidi), kādiem jābūt, lai varētu īstenot diferenciāciju un individualizāciju. Tiks apskatīti piemēri, kā diferencēt saturu, procesu vai produktu, kursu dalībnieki veidos pārnesi uz saviem mācību priekšmetiem, veidojot stundu fragmentus. Tiks apskatītas metodes un paņēmieni, lai nodrošinātu diferenciāciju un individualizāciju.

Mērķauditorija

Pedagogi, kuri vadīs skolēnu ZPD izstrādi socioloģijā.

Programmas vadītājs

Jānis Brente

Programmas numurs

Nr.1-11/21/333 saskaņojums nr.18

Kursu programmas anotācija

Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem, kuri vada skolēnu zinātniski pētniecības darbu izstrādi socioloģijā, nepieciešamās socioloģijas zināšanas, lai tās varētu praktiski izmantot. Īss saturs: Pētījuma programmatiskās daļas veidošana. Socioloģijas skats uz sabiedrību, kategorijas un sociālie procesi. Pārskats par socioloģijas teorijām. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes. Teoriju un empīriskā pētījuma sasaiste. Pētījuma datu analīze.

Mērķauditorija

Dažādu mācību priekšmetu pedagogi, izglītības darba metodiķi, direktora vietnieki izglītības jomā

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

Nr.1-11/21/333 saskaņojums nr.19

Kursu programmas anotācija

Kursa ietvaros pedagogi izzina izglītības iestādes attālinātā un kombinēta mācību procesa problēmas un to iespējamos risinājumus, praktiski veido metodisko materiālu, kurā ietverti jautājumi par efektīvas tiešsaistes stundas nosacījumiem un struktūru, mācību materiālu izveides principiem un to struktūru, apzināti efektīvākie atgriezenisko saišu veidi un tiek iegūti viedokļi par optimālo skolēnu slodzi attālināto mācību laikā.

Mērķauditorija

Matemātikas vispārējās izglītības 9.-12. klašu pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

Nr. 1-11/21/333 saskaņojums nr.17

Kursu programmas anotācija

Strādājot klasē ar skolēniem, kuru prasmes matemātikā ir atšķirīgas, ir svarīgi diferencēt darbu. Šoreiz pievērsīsim uzmanību talantīgo skolēnu vajadzībām stundā, atbilstoši viņu zināšanām, prasmēm un pārliecībai par saviem spēkiem. Nodarbībās tiks izskaidroti praksē pārbaudīti metodiskie paņēmieni, diferencējot darbu klasē. To var arī darīt, skolēniem piedāvājot dažādu līmeņu uzdevumus, īpaši – atvērtos uzdevumus, kurus katrs skolēns var izpildīt atbilstoši savu zināšanu līmenim, dziļumam un izpratnei. Viens no atvērto uzdevumu veidiem ir matemātiskās modelēšanas darbs Matemātika-II ietvaros, bet tas ir veicams arī apgūstot Matemātika – I.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolotāji, direktori, direktoru vietnieki.

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs Kursu programmas anotācija


Būtiska loma veiksmīgā mācību procesa nodrošināšanā ir saskaņotība starp mācību procesu, mācību saturu un vērtēšanu, tāpēc ir nozīmīgi izstrādāt vērtēšanas kritērijus atbilstoši skolēnu sasniedzamiem rezultātiem. 

Programmas mērķis ir padziļināt izpratni par dažādu sasniedzamo rezultātu veidiem un to atbilstošiem kritēriju veidiem.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs Kursu programmas anotācija

Dalībnieki pilnveidos izpratni par inženierzinību mācību saturu un pieeju to mācīšanā: par mācību programmu, tematiem, plānos un veiks praktiskus uzdevumus, diskutēs, kā efektīvāk veidot mācību procesu inženierzinībās.

Mērķauditorija


Klašu audzinātāji.

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs Kursu programmas anotācija

Kursu laikā pedagogi iepazīst vērtības un tikumus, kuru akcentēšanu mācību procesā paredz MK 480 noteikumi; vērtē un ranžē tās pēc nozīmīguma. Izveido paši savu vērtību TOP 3 un izmēģina, kā var nonākt pie kopīgām vērtībām, saskata, kā tas var noderēt darbā ar klasi. Diskutē par veidu, kā skolēnus iesaistīt pasākumu plānošanā tā, lai katrs justos līdzatbildīgs. Iegūst konkrētus piemērus stundām par kādu vērtību. Veido savas idejas klases stundām par izlozētajām vērtībām un tikumiem. Prezentē paveikto un diskutē par to.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības latviešu valodas skolotāji

Programmas vadītājs

E.Slokenberga

Programmas numurs

1-11/130 Nr.14.

Kursu programmas anotācija

Skolotāji iepazīsies un analizēs latviešu valodas mācību priekšmeta jauno standartu un programmu, iegūs teorētiskas zināšanas par mācību stundas uzbūvi (pēc Gagne), skolēnam stundā sasniedzamo rezultātu, formatīvo vērtēšanu. Nodarbībās tiks aplūkoti un analizēti stundu fragmentu piemēri, skolotāji atbilstoši iegūtajām teorētiskajām zināšanām veidos stundu plānus. Skolotāji iegūs izpratni par snieguma līmeņa apraksta (SLA) nepieciešamību un veidošanu, veidos SLA vienai konkrētai prasmei.

Mērķauditorija

Pedagogi, sadarbības grupu vadītāji

Programmas vadītājs

E.Slokenberga

Programmas numurs

Nr.1-11/130  Nr.13

Kursu programmas anotācija

Pedagogi mācīsies un runās par pārmaiņu jēdzienu, pārmaiņu mērķi, darbinieku nedrošību pārmaiņās, kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanas mērķiem un izpildes kritērijiem. Kā to mērīt, kad apzināt pārmaiņu realizāciju pa posmiem. Kas būs mācību grupu mērķis un veiksmes stāsts? Nodarbībās tiks runāts par sadarbības grupu dalībnieku motivācijas un līdzdalības veidošanu, grupas vadītāja lomu grupas vadīšanas laikā. Pedagogi meklēs pārmaiņu potenciālās problēmas, runās par pārmaiņu dinamiku, tās posmiem. Pedagogi izstrādās kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanas uzturēšanas mehānismu mācību grupu darbā, noskaidros emociju nozīmi pārmaiņu ieviešanas procesa laikā, attīstīs grupas vadītāja prasmes.

Pedagogi analizēs sadarbības grupu darbu, pētīs savu kā sadarbības grupas vadītāja personisko izaugsmi.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības pedagogi

Programmas vadītājs

E.Slokenberga

Programmas numurs

Nr.1-11/130 Nr.12

Kursu programmas anotācija

Pedagogi iegūs zināšanas par SOLO taksonomiju kā efektīvu rīku skolēna mācīšanās dziļuma mērīšanai un lielisku palīgu uzdevumu izvēlei mācību stundām. Pedagogi pratīs noteikt atšķirības starp SOLO taksonomijas dažādu līmeņu uzdevumiem no saturiski grūtiem mācību priekšmeta uzdevumiem. Pedagogi iepazīsies ar 9 mācību notikumi stundā (pēc R. Gagne, “Principles of Instructional Design”, 2005), mācīsies tos atpazīt un izveidot stundu plānu, izmantojot šos principus. Pedagogi arī savstarpēji vēros stundas un tās analīzēs.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Inga Strode, Marita Asarīte

Programmas numurs

Nr.3, 23.02. 2018.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma sniedz iespēju pedagogiem aktualizēt būtiskākos jautājumus par pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības jautājumiem izglītības iestādē. Programma izstrādāta saskaņā ar 2016. gada 15. jūlija MK noteikumiem Nr.480 Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība, kā arī skar Latvijas valsts simtgades būtiskos aspektus.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Agita Ozoliņa

Programmas numurs

Nr.35, 20.12. 2017.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu  mācīšanas pieeju, lai sasniegtu mērķi- nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgas lietpratības izglītību .

Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme, taču līdztekus pamatprasmēm nozīmīgās cilvēka darbības jomās,lai spētu orientēties jaunajos apstākļos, svarīgas kļūst starpdisciplinārās prasmes, dažādas personības īpašības, attieksme un noteiktu vērtību sistēma.

Skolotāji kursu laika iegūs izpratni par mācīšanās pieejas maiņas nepieciešamībai, par caurviju būtību un lomu mācību satura apgūšanas procesā un

 par jaunā mācību satura ieviešanas procesa virzību, nostiprinot uzsvaru pārbīdi no gatavu zināšanu došanas uz mācīšanās vadīšanu, kur skolēns mācās iedziļināties. Skolotāji diskutēs un spiedīs par dažādu praktisku paņēmienu izmantošanu šādās mācībās

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Liene Sabule

Programmas numurs

Nr.27, 16.10.2017.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Kursu dalībniekiem tiks piedāvātas klases audzināšanas aktivitātes četros blokos: iepazīšanās aktivitātes; saliedēšanas aktivitātēs; skolēnu izpētes; metodes, kā stundā aktualizēt iekšējās kārtības, satiksmes u.c. noteikumiem.

Kursu dalībnieki praktiski izmēģinās un izvērtēs dažādas iepazīšanās un kolektīva saliedēšanas aktivitātes un to izmantošanas iespējas.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo un profesionāli tehnisko skolu skolotāji.

Programmas vadītājs

Sniedze Sainsa

Programmas numurs

Nr.25, 16.10. 2017.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Kursu realizācijas gaitā paredzēts pilnveidot vispārizglītojošo skolu skolotāju prasmes stundu vadīšanā, pielietojot aktīvās darba metodes, un izprotot grupas darba procesu, tā dinamiku, refleksijas veicinošas metodes.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Agita Ozoliņa

Programmas numurs

Nr. 21, 14.08.2017.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji apgūs jaunākās teorētiskās zināšanas, praktiskos darba paņēmienus un jaunas pieejas saziņai ar skolēniem, tiešsaistes konferenču un vebināru organizēšanai.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Agita Ozoliņa

Programmas numurs

Nr.22, 14.08.2017.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji apgūs jaunākās teorētiskās zināšanas, praktiskos darba paņēmienus un jaunas pieejas skolēnu motivēšanai mācīties, sadarboties svešvalodas stundās un ārpus tām, izmantojot IKT.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Ilze Liepa-Nagle

Programmas numurs

Nr.28, 22.11.2016.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Skolotāji iepazīsies ar likumdošanas ietvaru, kas nosaka izglītojamo audzināšanas vadlīnijas, t.sk. ar Izglītības likumā, MK noteikumos Nr.480, LR Satversmē un Latvijas Kultūras kanonā ietvertajiem izglītojamo audzināšanas jautājumiem. Nodarbībās tiks aplūkotas teorētiskās atziņas par tikumisko audzināšanu jeb tikumu pratību un vērtībizglītošanu. Skolotāji praktiski izmēģinās dažādas metodes un aktivitātes izpratnes par vērtībizglītošanu veidošanai.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

Nr.27, 22.11.2016.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji iegūs izpratni par mācību stundu vērošanu atkarībā no vērošanas mērķiem, dažādām procedūrām, kā analizēt vērotu mācību stundu. Skolotāji vēros mācību stundu un to analizēs gan neklātienē (video), gan klātienē. Kursu dalībnieki veidos stundu plānus, izvirzīs vērošanas mērķus un vēros un analizēs viens otra mācību stundas. Programmas dalībnieki iegūs izpratni par stundu vērošanu kā savas darbības stundā izzināšanās veidu.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Agita Ozoliņa

Programmas numurs

Nr.23, 16.09.2016.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Kursu programmas klausītāji pilnveidos savas zināšanas tiešsaistes rīku lietošanai mācīšanas un mācīšanās procesa organizēšanā visos mācību priekšmetos, kas skolotājiem palīdzes sameklēt, veidot un izmantot mūsdienu prasībām atbilstošus mācību materiālus. Kursu laikā skolotāji strādās gan tiekoties klātienē, gan sadarbojoties interešu grupās tiešsaistes vietnēs.

Programmas apguves rezultātā skolotāji būs apguvuši teorētiskas zināšanas par mūsdienīgu mācību stundu, kas veidota pamatojoties uz projekta darba metodi un praktiskas iemaņas un  radošas idejas kā organizēt mācību darbu tā, lai skolēni efektīvi sadarbotos, kā organizēt skolēnu izvēlētas un vadītas aktivitātes un kā organizēt zināšanu un prasmju vērtēšanu, izmantojot tehnoloģijas.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Jānis Dūrējs

Programmas numurs

Nr.10, 1.06.2016.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji iegūs iemaņas darbā ar mobilo telefonu lietošanas iespējām matemātikas stundās. Kursu dalībnieki izmantos jau sagatavotus materiālus, ka arī veidos jaunus. Iegūtās zināšanas noderēs gan matemātikas stundās, gan ikdienas darbam. Programmas mērķis ir palīdzēt skolotājiem ar mobilo ierīču palīdzību atrisināt matemātikas problēmas un pilnveidot zināšanas par mobilo telefonu izmantošanu mācību darbā. Programma tiek piedāvāta bez priekšzināšanām.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo un profesionāli tehnisko skolu skolotāji.

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

Nr.37,31.03. 2015.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Programmas dalībnieki apgūs Google disku, tiešsaistē veidos prezentācijas un dokumentus, vienlaikus sadarbojoties ar kolēģiem. Kursu dalībnieki veidos materiālus konkrētām mācību stundām, atrodot internetā un lietojot brīvpieejas tiešsaistes rīkus. Skolotāji veidos tiešsaistes aptaujas, testus, kas nodrošinās regulāru atgriezenisko saiti par mācību procesu. Tiks veidoti konkrēti stundu piemēri, izmantojot internetā atrastus interaktīvus materiālus un spēles, tie tiks koplietoti un izmantoti stundās. Skolotāji apgūs, kā lietot IKT statistisku datu apstrādei.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Arvīds Prančs

Programmas numurs

Nr.32, 04.03.2015.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Programmas apguves rezultātā skolotāji apgūs programmēšanas pamatus JAVA programmēšanas valodā. Iepazīsies ar objektorientētās programmēšanas pamatprincipiem.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

Nr.1-11/22/26, 01.02.2014.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji iegūs iemaņas darbā ar dinamisko matemātikas programmu „Geogebra”. Kursu dalībnieki veidos dinamiskas vizualizācijas, kuras varēs demonstrēt skolēniem matemātikas stundās, apgūs dinamiskas konstrukcijas, kuras varēs izmantot skolēnu apmācībā, veidos interaktīvus tiešsaistes materiālus, kurus skolotāji varēs izmantot mācību stundās, skolēni mājās. Kursu dalībnieki izstrādās metodiskos materiālus algebrā, ģeometrijā, statistikā, uzzinās par dažām GeoGebras iespējām, piemēram, kā veidot animācijas. Programma tiek piedāvāta divos līmeņos: ar GeoGebras vai Geonext priekšzināšanām un bez priekšzināšanām.

Mērķauditorija

Vispārējās izglītības skolu skolotāji

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

Nr.4, 14.11.2013.

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Skolotāji iegūs teorētiskas zināšanas par mūsdienīgas mācību stundas uzbūvi, skolēnu motivācijas veicināšanas iespējām mācību stundā, skolēnam stundā sasniedzamo mācību rezultātu, formatīvo vērtēšanu. Nodarbībās tiks aplūkoti un analizēti stundu fragmentu piemēri, skolotāji, atbilstoši iegūtajām teorētiskajām zināšanām, veidos stundu plānus. Izveidotās stundas tiks novadītas, vērotas un analizētas.

Pieteikšanās anketa