search

Tālākizglītība

Mērķauditorija

Matemātikas pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

01.02.2022. Nr.1-11/22/26 Saskaņojums Nr.3.

Kursu programmas anotācija

Profesionālās pilnveides programmas klausītāji iegūs iemaņas darbā ar dinamisko matemātikas programmu „Geogebra”. Kursu dalībnieki veidos dinamiskas vizualizācijas, kuras varēs demonstrēt skolēniem matemātikas stundās, apgūs dinamiskas konstrukcijas, kuras varēs izmantot skolēnu apmācībā, veidos interaktīvus tiešsaistes materiālus, kurus skolotāji varēs izmantot mācību stundās, skolēni mājās. Kursu dalībnieki izstrādās metodiskos materiālus algebrā, ģeometrijā, statistikā, uzzinās par dažām GeoGebras iespējām.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

26.05.2022. Nr.1-11/22/147

Jelgavas Izglītības pārvalde

Kursu programmas anotācija

Kursu dalībnieki pilnveidos izpratni par mācību procesa diferenciācijas un individualizācijas teorētiskajiem aspektiem. Dalībnieki diskutēs par priekšnoteikumiem (vidi), kādiem jābūt, lai varētu īstenot diferenciāciju un individualizāciju. Tiks apskatīti piemēri, kā diferencēt saturu, procesu vai produktu, kursu dalībnieki veidos pārnesi uz saviem mācību priekšmetiem, veidojot stundu fragmentus. Tiks apskatītas metodes un paņēmieni, lai nodrošinātu diferenciāciju un individualizāciju.

Mērķauditorija

4.-6.klašu matemātikas skolotāji

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

05.10.2022. Nr.1-11/22/262 Saskaņojuma Nr.16

Kursu programmas anotācija

Dalībnieki pilnveidos izpratību par pēctecību sakarību apguvē 4.-6.klasēm matemātikā jaunās mācību priekšmeta programmas ietvaros. Tiks aktualizēta dalībnieku prasme saskatīt piemēros dažādu matemātikas reprezentāciju veidus mācīšanas procesā, to ietekmi skolēnu izpratnes veidošanā. Dalībnieki diskutēs, kā efektīvi izmantot esošos mācību līdzekļus.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošos skolu pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

07.12.2021. Nr.1-11/21/378 Saskaņojums Nr.36

Kursu programmas anotācija

Nodarbības dalībnieki uzzinās teoriju par snieguma līmeņa apraksta (SLA) veidošanu, diskutēs SLA nepieciešamību. Dalībnieki pētīs, ko un kā var vērtēt izmantojot snieguma līmeņa aprakstu, SLA efektivitāti mācību darbā. Dalībnieki strādās grupās, veidojot snieguma līmeņa aprakstus, vērtējot izveidotos SLA. Dalībnieki savstarpēji vērsos stundas ar mērķi saskatīt SLA lietojuma efektivitāti mācību stundās. Nodarbību noslēgumā dalībnieki reflektēs par padarīto un sniegs ieteikumus snieguma līmeņa aprakstu uzlabošanā.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu skolotāji 

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

28.09.2020. 1-11/20/411 Nr.19.

Kursu programmas anotācija

Kursu dalībnieki zinās latviešu valodas mācību priekšmeta mērķus un uzdevumus, izpratīs paraugprogrammas struktūru, izmantos atpakaļvērstās plānošanas stratēģiju, lai sašķeltu viena temata saturu līdz stundai, vērtēs dziļās mācīšanās nozīmi jaunajā mācību saturā, tai skaitā vērtēšanā.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

28.09.2020. 1-11/20/411 Nr.18.

Kursu programmas anotācija

Dalībnieki pilnveidos izpratni par inženierzinību mācību saturu un pieeju to mācīšanā: par mācību programmu, tematiem, plānos un veiks praktiskus uzdevumus, diskutēs, kā efektīvāk veidot mācību procesu inženierzinībās.

Mērķauditorija

Pedagogi, kuri vadīs skolēnu ZPD izstrādi socioloģijā.

Programmas vadītājs

Jānis Brente

Programmas numurs

14.10.2021. Nr.1-11/21/333 saskaņojums nr.18

Kursu programmas anotācija

Programmas mērķis ir sniegt pedagogiem, kuri vada skolēnu zinātniski pētniecības darbu izstrādi socioloģijā, nepieciešamās socioloģijas zināšanas, lai tās varētu praktiski izmantot. Īss saturs: Pētījuma programmatiskās daļas veidošana. Socioloģijas skats uz sabiedrību, kategorijas un sociālie procesi. Pārskats par socioloģijas teorijām. Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes. Teoriju un empīriskā pētījuma sasaiste. Pētījuma datu analīze.

Mērķauditorija

Dažādu mācību priekšmetu pedagogi, izglītības darba metodiķi, direktora vietnieki izglītības jomā

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

14.10.2021.  Nr.1-11/21/333 saskaņojums nr.19

Kursu programmas anotācija

Kursa ietvaros pedagogi izzina izglītības iestādes attālinātā un kombinēta mācību procesa problēmas un to iespējamos risinājumus, praktiski veido metodisko materiālu, kurā ietverti jautājumi par efektīvas tiešsaistes stundas nosacījumiem un struktūru, mācību materiālu izveides principiem un to struktūru, apzināti efektīvākie atgriezenisko saišu veidi un tiek iegūti viedokļi par optimālo skolēnu slodzi attālināto mācību laikā.

Mērķauditorija

Matemātikas vispārējās izglītības 9.-12. klašu pedagogi

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

14.10.2021. Nr. 1-11/21/333 saskaņojums nr.17

Kursu programmas anotācija

Strādājot klasē ar skolēniem, kuru prasmes matemātikā ir atšķirīgas, ir svarīgi diferencēt darbu. Šoreiz pievērsīsim uzmanību talantīgo skolēnu vajadzībām stundā, atbilstoši viņu zināšanām, prasmēm un pārliecībai par saviem spēkiem. Nodarbībās tiks izskaidroti praksē pārbaudīti metodiskie paņēmieni, diferencējot darbu klasē. To var arī darīt, skolēniem piedāvājot dažādu līmeņu uzdevumus, īpaši – atvērtos uzdevumus, kurus katrs skolēns var izpildīt atbilstoši savu zināšanu līmenim, dziļumam un izpratnei. Viens no atvērto uzdevumu veidiem ir matemātiskās modelēšanas darbs Matemātika-II ietvaros, bet tas ir veicams arī apgūstot Matemātika – I.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu pedagogi, direktori, direktoru vietnieki

Programmas vadītājs

Evija Slokenberga

Programmas numurs

30.10.2020.  N.1-11/20/509 Saskaņojuma numurs 29.

Kursu programmas anotācija

Būtiska loma veiksmīgā mācību procesa nodrošināšanā ir saskaņotība starp mācību procesu, mācību saturu un vērtēšanu, tāpēc ir nozīmīgi izstrādāt vērtēšanas kritērijus atbilstoši skolēnu sasniedzamiem rezultātiem.

Programmas mērķis ir padziļināt izpratni par dažādu sasniedzamo rezultātu veidiem un to atbilstošiem kritēriju veidiem.

Lektors P.Pestovs

Pieteikšanās anketa