search

Misija. Vīzija. Vērtības. Mērķis.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas MISIJA

Kompetenču (lietpratības) pieejā balstītas konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana, īstenojot mūsdienīgu mācību procesu katra izglītojamā individuālo spēju un talantu izkopšanai, daudzpusīgai personības izaugsmei drošā un radošā vidē. 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas VĪZIJA

Mūsdienīga un atvērta ģimnāzija, kurā mācās visi –

Jelgavas Valsts ģimnāzijas MĒRĶIS

Veidot drošu, radošu un mūsdienīgu izglītības vidi, organizēt un īstenot kompetenču (lietpratības) pieejā balstītu izglītošanas procesu, kas nodrošina valsts izglītības standartā noteikto izglītības mērķu sasniegšanu. Attīstīt katra izglītojamā spējas un talantus atbilstoši skolēna izvirzītajiem mērķiem.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas VĒRTĪBAS

Jelgavas Valsts ģimnāzijas galvenā vērtība ir cilvēki – skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki. Visi kopā tiecamies uz ģimnāzijas vērtībām – atbildība, godīgums, drosme, zinātkāre.

 

Jelgavas Valsts ģimnāzijas 2022./2023. mācību gada MĒRĶIS

Skolēns plāno, uzrauga un novērtē savu mācīšanos, gan izmantojot SLA prasmju pilnveidošanai, gan AS sava snieguma uzlabošanai, gan skolotāja piedāvātās diferenciācijas iespējas, domā par savu mācīšanos.