search

Erasmus+ projekts

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

16. Februāris, 2017

Erasmus+ projekts

Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogu komanda (A. Spirģe, J. Dūrējs, I. Lokmane-Šabovica, S. Ločmele un Jelgavas izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos L. Stepanova) ir iesaistījusies VISC īstenotajā Erasmus+ programmas projektā

EFFeCT - Eiropas metodoloģiskais ietvars skolotāju sadarbībā balstītās mācīšanās sekmēšanai.

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu sadarbības/kopīgas mācīšanās prasmes (collaborative learning), lai palīdzētu skolām veidot jēgpilnas, daudzfunkcionālas starpsektoru partnerības un veicinātu dažādu iesaistīto pušu kopīgu mācīšanos skolas, vietējās kopienas, reģiona un valsts līmenī.

Projektā iesaitījušās četras Latvijas skolas – Jelgavas Valsts ģimnāzija, Brocēnu vidusskola, Ērgļu vidusskola un Tirzas pamatskola.

 Projektā iesaistītās skolas  dalīsies pieredzē un papildinās savas zināšanas un izpratni par sadarbībā balstītas mācīšanās priekšrocībām un praksi.