search

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts "Mācīties, lai mācītu" Nr.2020-1-LV01-KA101-077212

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts "Mācīties, lai mācītu" Nr.2020-1-LV01-KA101-077212

 

Projekta vajadzības izriet no JVĢ vajadzību analīzes, kas atspoguļotas skolas stratēģiskajā attīstības plānā, skolas darba pašvērtējumā, kā arī atbildēs uz anketas jautājumiem skolotāju ikgadējā pašvērtējumā.

Regulāri vērojot mācību stundas, var secināt, ka būtiski pieaudzis to stundu skaits, kurās tiek komunicēts skolēnam sasniedzamais rezultāts un veikta formātīvā vērtēšana. Tomēr 50% vēroto stundu joprojām skolēniem jāveic reproduktīvi uzdevumi un 85% stundu nenotiek saruna par mācīšanos - netiek attīstītas skolēnu metakognitīvās prasmes, 80% vēroto mācību stundu darbs netiek diferencēts, skolēniem un skolotājiem nav attīstīta prasme sniegt atgriezenisko saiti un reflektēt par darbu pret sasniedzamo rezultātu un joprojām tikai 30% mācību stundās tehnoloģijas skolēni izmantoto mācību procesā un tikai 20% tiek uzskatītas par jēgpilnām (skolēnu aptaujas rezultāti).

Lai realizētu jauno mācību saturu un pieeju, skolā ir nepieciešami skolotāji, kuri regulāri attīsta savas profesionālās kompetences, izvērtējot savas stiprās un vājās puses, iegūst jaunu pieredzi vērojot mācību procesu citās Eiropas valstīs, dalās pieredzē.

Mērķis: Skolotājs īsteno mācīšanos iedziļinoties katrā mācību stundā, pēc vajadzības diferencējot mācību darbu klasē, regulāri attīstot skolēnu metakognitīvās prasmes, plānojot produktīvus, kompleksus uzdevumus, attīstot skolēniem prasmi sniegt atgriezenisko saiti un reflektēt par darbu pret sasniedzamo rezultātu, jēgpilni izmantojot tehnoloģijas.

Lai sasniegtu augstāk minēto mērķi un uzlabotu esošo situāciju skolā, tika identificētas skolas kā organizācijas un skolotāju pašvērtējumos atspoguļotās vajadzības:

-   skolotāju profesionālā attīstība, vietējās un starptautiskās sadarbības prakses veidošana;

-   sadarbība starp kolēģiem, kopīgas mācīšanās un plānošanas prasmju attīstīšana, savstarpēja stundu vērošana, lai īstenotu iepriekš minēto mērķi.

-   zināšanas par sadarbības rīkiem, skolotāju jēgpilns darbs ar tehnoloģijām mācību stundās un pedagoģiskā darba plānošanas procesā;

-   atbalsts talantīgajiem skolēniem un skolēniem ar grūtībām iekļauties mācību vidē vai apgūt mācību saturu vai prasmes valodas vai mācīšanās grūtību dēļ, piemēram, diferencējot mācību darbu stundās;

Lai sasniegtu šos mērķus, plānojam strādāt 2 virzienos: skolotāju kopīga mācīšanās ar mērķi kopīgi plānot mācību procesu, skolēnam apgūstamās prasmes, un skolotāju un atbalsta personāla pedagoģiskās kompetences paaugstināšana, lai spētu mācību procesu plānot un vadīt atbilstoši 21.gadsimta kompetencēm un prasībām (veicinātu un attīstītu skolēnu metakognitīvās prasmes, rosinātu sniegt atgriezenisko saiti pret sasniedzamo rezultātu un reflektētu par mācību procesu, piedāvātu diferencētu darbu stundās, jēgpilni izmantotu IKT.

Kā otra projekta prioritāte ir skolotāju iesaistīšana vietējos, pārrobežu, valsts un Eiropas projektos, kas ļauj dalīties pieredzē ar citiem speciālistiem un kolēģiem, kā arī visu izglītības dalībnieku personīgajai un profesionālajai izaugsmei. 120 mēnešu laikā 29 skolotāji un atbalsta personāls apmeklēs tālākizglītības kursus un 15 skolotāji un atbalsta personāls 5 izglītības iestādēs veiks ēnošanas darbu. Uzdevumi- vērot skolotāju sadarbību, kognitīvo mācīšanās prasmju pilnveidošanu un jēgpilnu tehnoloģiju izmantošanu stundās, atbalsta sistēmas veidošanu skolēniem ar mācīšanās grūtībām, diferencētas mācību pieejas veidošanu skolā.

Pēc projekta noslēguma paredzamie uzlabojumi:

-90% skolotāji plāno katru mācību stundu uz sasniedzamo rezultātu, pēc vajadzības to dara sadarbībā ar skolēniem;

-Visu jomu skolotājiem katrā mācību priekšmetā ir prasmes veidot uzdevumus pret sasniedzamo rezultātu, tie veidoti atbilstoši dažādiem kognitīvās domāšanas līmeņiem, skolēniem ir iespēja domāt par mācīšanos (metakognīcija), skolēni saņem un sniedz atgriezenisko saiti, stundas beigās tiek organizēta refleksija gan par mācību saturu, gan procesu.

-Skolā skolotāji sadarbojas jomas un starpjomu ietvaros. Savstarpēji sadarbojoties un izmantojot tehnoloģijas, katras jomas vai starpjomu ietvarā ir sagatavoti vismaz 3 tematu atsegumi, kuros tiek atspoguļotas apgūstamās zināšanas, prasmes, metodes un procesa organizēšanas ieteikumi, ar kuriem SR tiks sasniegs visefektīvāk, piemēram, diferencēta pieeja mācību procesam, stundās jēgpilni izmantotas tehnoloģijas, starpdisciplināras stundas u,c. Tiek plānota, atspoguļota un realizēta prasmju mācīšana, vingrināšana un pārbaude noteiktā laika posmā, sagatavoti prasmju mācīšanās sniegumu līmeņu apraksti pēc vajadzības. 70% skolotājiem izveidojusies prasme kopīgi plānot.