search

Projekti

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts "Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools", projekta Nr. 2023-1-ES01-KA220-SCH-000165096-P2

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts "Tell Your Mind: Voicing mental health conditions and promoting socio-emotional well-being in secondary schools", projekta Nr. 2023-1-ES01-KA220-SCH-000165096-P2 Projekta īstenošanas laiks: 33 mēneši - no 01.11.2023. līdz 31.07.2026. Projekta JVĢ budžets: 36900,00 eiro. Projekta dalībnieki: Latvija, Spānija, Itālija, Horvātija, Serbija

ES Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA 1) "Personu mobilitātes mācību nolūkos" skolu sektora aktivitāte KA121 projekts Nr. 2023-1-LV01-KA121_SCH-000123488

Aktivitātes darbības laiks: 01.06.2023.- 31.08.2024.

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “G-STEAM: Green STEAM ecosystems” (G-STEAM), projekta Nr. 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “G-STEAM: Green STEAM ecosystems” (G-STEAM), projekta Nr. 2022-1-FI01-KA220-SCH-000088680. Projekta īstenošanas laiks: 36 mēneši - no 01.10.2022. līdz 30.09.2025. Projekta kopējais budžets: 400000,00 eiro. Projekta dalībnieki: Somija, Igaunija, Latvija un Lietuva.

Projekts "KODS: L.A.U.K.I."

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes – LBTU (iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitāte - LLU) Mūžizglītības centrs Jelgavā kopā ar Britu padomes (British Council) pārstāvniecību Latvijā un uzņēmējiem laukos uzsākuši projekta "KODS: L.A.U.K.I." īstenošanu, kurā latviešu un mazākumtautības pilsētu skolu jaunieši, karjeras konsultanti un pedagogi iepazīs lauku dzīvi, nodarbinātības iespējas un kliedētu mītus, kas radušies sabiedrībā.

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “Jobs of the future” (Nākotnes darbs), projekta Nr. 2020-3-FR02-KA205-018455.

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts “Jobs of the future” (Nākotnes darbs), projekta Nr. 2020-3-FR02-KA205-018455. Projekta īstenošanas laiks: 26 mēneši - no 01.02.2021. līdz 31.03.2023. Projektā piešķirtais budžets skolai: 22068,00 eiro. Projekta dalībnieki: Francija, Itālija, Latvija, Rumānija, Grieķija.

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts "Show Courage" (projekta numurs 2020-1-TR01-KA229-093046_4)

Erasmus+ projekts : "Show Courage" Projekta nr. 2020-1-TR01-KA229-093046_4 Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši - no 01.10.2020. - 30.09.2022. Projekta budžets: 29708,00 eiro. Projekta dalībnieki: 13-16 gadus veci jaunieši. Projekta partneri: Turcija, Latvija, Francija, Spānija un Portugāle.

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts "coMUNity" (projekta numurs 2019-1-TR01-KA229-075482_3)

Erasmus+ projekts "coMUNity" Projekta nr. 2019-1-TR01-KA229-075482_3 Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši - no 01.09.2019. - 31.08.2021. Projekta budžets: 23927,00 eiro Projekta dalībnieki: 16-18 gadus veci jaunieši. Projekta partneri: Turcija, Latvija, Polija, Itālija un Čehija.

Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA 1) skolu sektora projekts "Mācīties, lai mācītu" Nr.2020-1-LV01-KA101-077212

Erasmus+ projekts "Mācīties, lai mācītu" Projekta nr. 2020-1-LV01-KA101-077212 Projekta īstenošanas laiks: 24 mēneši - 01.09.2020.- 31.08.2022. Projekta budžets: 91209,00 eiro Projektā iesaistīto dalībnieku skaits: 44 Projekta dalībnieki: Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji, darbinieki, atbalsta personāls Projekta partneri: Turcija, Francija, Spānija, Grieķija, Nīderlande

Programma "Latvijas skolas soma"

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, un kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu. "Latvijas skolas soma" veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" paredz iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai izglītības iestādēs ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus.

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

No 2017. gada 1. marta Valsts izglītības attīstības aģentūra pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumu Nr. 359 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” īsteno Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta īstenošanas termiņš: 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. augusts Arī mūsu skola ir iesaitījusies šajā projektā

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts "Be interesTED"

Erasmus+ projekts plānots 24 mēnešiem. Projektā darbosies 16-18 gadus veci jaunieši. Projekta mērķis ir TED sarunas integrēt mācību procesā, palīdzēt skolēniem uzlabot angļu valodas zināšanas un prasmes: uzlabotu izrunu, klausīšanās prasmes, vārdu krājumu, valodas lietošanas, rakstīšanas un prezentācijas prasmes. Projekta partneri ir: Turcija (2 skolas), Latvija, Portugāle, Itālija un Čehija.

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts "ICT in Active Learning & Teaching-Inspiring, Challenging, Terrific (ICT & ALT)" "IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši"

Projekts galvenais uzdevums ir saprast un mēģināt mainīt mācību stundas, kur skolēns ir pasīvs klausītājs (10-30%) uz stundām, kur skolēni aktīvi līdzdarbojas, risina problēmas, kas cieši saistītas ar ikdienas dzīvi (75-90%) Projekta laikā skolotāji uzlabos un ieviesīs savā mācību darbā jaunus metodoloģiskos risinājumus, sadarbosies skolas un starptautiskā līmenī, izmantos jaunākos IKT risinājumus stundās un saziņai. Projekta noslēgumā, 2019. gada pavasarī projekta sanāksmes laikā Latvijā, skolēniem tiks organizēta starptautiskā olimpiāde.

Jaunākās pieejas svešvalodu mācīšanā Turcijā un Latvijā - IKT valodu stundās

Projekta īstenošanā sadarbosies divu valstu pedagogi: Latvijas un Turcijas. Projekta sadarbības partneri Diyarbakur (Turcija) reģiona nacionālā izglītības pārvalde, Rekabet Kurumu Cumhuriyt dabaszinātņu licejs, Yenisehiras sākumskola un Dicles universitāte. Projekta mērķis ir jaunāko mācīšanas pieeju pētīšana un labāko pieredzes piemēru atklāšana svešvalodu apmācībā 3 posmos: sākumskola, vidusskola, augstskola, izmantojot informāciju tehnoloģijas (IT). Partneri projektā izpētīto un apgūto izmantos digitālo mācību materiālu veidošanai un ieviešanai ikdienas mācību praksē gan projektā iesaistītajās mācību iestādēs, gan pārējās Jelgavas (Latvija) un Diyarbakir (Turcija) izglītības iestādēs.

Veseli un aktīvi jaunieši - Eiropas nākotne

Visi zinām, ka veselība ir vislielākā dzīves vērtība un ikvienam no mums ir svarīgi dzīvot veselīgā vidē. Ar veselīgu vidi mēs saprotam gan apkārtējo vidi, gan ēšanas tradīcijas, gan lietderīga brīvā laika pavadīšanu. Kā dzīvot veselīgi un interesanti? Uz šādu jautājumu, mēģināsim rast kopīgu atbildi ar partneriem no septiņām dalībvalstīm – Latvijas, Polijas, Rumānijas, Portugāles, Spānijas, Bulgārijas un Turcijas. Mūsu projekta „Healthy and Active Teenagers- the Future of Europe” („Veseli un aktīvi jaunieši- Eiropas nākotne”) pamatā ir veselīga dzīvesveida un dažādu Eiropas valstu ēdienu un to gatavošanas tradīciju pieredzes apmaiņa. Projekta pirmajā gadā akcentēsim veselīgas ēšanas paradumus un pareiza uztura nozīmi gan ikdienā, gan svinot svētkus, bet otrajā gadā uzsvars tika likts uz aktivitātēm un lietderīgām brīvā laika pavadīšanas iespējām, jauniešu savstarpējām attiecībām skolā, ārpus skolas, ar vecākiem, ar skolotājiem.