search

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts "ICT in Active Learning & Teaching-Inspiring, Challenging, Terrific (ICT & ALT)" "IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši"

Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekts

"ICT in Active Learning & Teaching-Inspiring, Challenging, Terrific (ICT & ALT)"
"IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši"

Projekta Nr. 2016-1-LV01-KA219-022637_1

Projekta īstenošanas laiks: 1.09.2017.- 31.08.2019.

Projektam piešķirtais finansējums: 33 560,00 EUR

Projekta kontaktpersona: Agita Ozoliņa (tel.29151882, e-pasts: agitaozolina@inbox.lv)

Projekta partneri:

 • Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija)- vadošais partneris
 • Namık Karamancı Fen Lisesi (Turcija)
 • Bernardusscholen (Beļģija)
 • Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych w Jozefowie nad Wisla (Polija)
 • Oostvaarderscollege (Nīderlande)
 • Agrupamento de Escolas de Muralhas do Minho (Portugāle)
 • Istituto d'Istruzione Superiore Leonardo da Vinci (Itālija)

Vietējie partneri: 

 • Jelgavas pilsētas un novada, Dobeles un Auces novada, Olaines novada, Tērvetes novada skolas un Latvijas Valsts ģimnāzijas

Projekta mērķauditorija:

 • skolēni (12-16 g.)
 • visu mācību priekšmetu skolotāji

Projekta prioritātes:

 • Atvērta un inovatīva izglītības procesa organizēšana un skolotāja profesijas kapacitātes stiprināšana digitālajā pasaulē.


Projekta mērķi:

 • Mainīt izglītības procesu no pasīvā uz aktīvo mācīšanās procesu. 
 • Sniegt metodisko atbalstu un apmācību skolotājiem mūsdienīga mācību procesa organizēšanā. 
 • Izstrādāt un aprobēt dažādas metodes IKT izmantošanai stundā, izstrādāt kopīgu programmu.
 • Organizēt starptautisku mācību olimpiādi un stundas skolēniem, akcentējot skolēnu prasmi sadarboties un risināt problēmas.

Projekta sagaidāmie rezultāti:

 • Ikviens skolotājs prot ikdienas darbā izmantot vairākus tehnoloģiskos risinājumus mūsdienīgas stundas organizēšanai, mācību materiālu sagatavošanai un sadarbībai ar kolēģiem.
 • Skolēni prot ikdienas stundās un ārpus tām sadarboties (starptautiski), izmantojot mūsdienīgus tehnoloģiskos risinājumus.
 • Skolēni piedalās starptautiskā olimpiādē, kura tiek organozēta projekta ietvaros.
 • Sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem projekta dalības skolās, tiek organizētas mācību stundas.

Projekta kvalitatīvais un kvantitatīvais izvērtējums:

 • Projekta sākumā, pēc otrā gada un beigās, tiks organizētas aptaujas: IKT lietošana mācību procesā (skolotājiem, skolēniem), motivācija (skolēni). Skolēni stundās apkopos un analizēs rezultātus, izmantojot dažādas matemātiski statistiskās metodes.
 • Rezultāti tiks analizēti, salīdzināti ar iepriekšējiem rezultātiem, salīdzināti ar skolēnu sasniegumiem.
 • Pēc projekta aktivitātēm tiks organizēta pašanalīze, izvērtējums. Skolas administrācija organizē ārējo vērtēšanu un analīzi, lai izvērtētu projekta gaitu un sasniegumus.

Starptautiskās aktivitātes:

 • Skolotāju tikšanās (TM)- Portugāle, 3 skolotāji
 • Skolotāju tikšanās (TLA)- Polija, 3 skolotāji
 • Skolotāju tikšanās (TLA)- Beļģija, 2 skolotāji
 • Skolēnu tikšanās (TLA)- Turcija, 3+2 skolotāji
 • Skolotāju tikšanās (TLA)- Nīderlande, 3 skolotāji
 • Skolēnu tikšanās (TLA)- Latvija, 3+2 skolotāji

 

Projekta mājaslapa (eTwinning Twinspace)