search

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" paredz iesaistīt vismaz 80% Latvijas pašvaldību,  lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Projekta mērķis: samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus 611 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Mērķa grupa: vispārējās izglītības iestāžu 5.-12. kl. skolēni; profesionālās izglītības programmu 1.-4. kursu audzēkņi.

Projekta kopējais finansējums: 39,81 milj. EUR, t.sk. ESF 33,8 milj. EUR

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022 (6 gadi).

Finansējuma saņēmējs: Izglītības kvalitātes valsts dienests sadarbībā ar pilsētu un novadu pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības iestādēm.