search

IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši

Autors: Agita Ozoliņa

11. Novembris, 2016

IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši
Foto: Inese Bandeniece

ERASMUS+ projekts “IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši” ir uzsākts!

No 22.-26.oktobrim 5 Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāji (I.Bandeniece, A.Ozoliņa, R.Matrosova, E.Slokenberga un J.Dūrējs) piedalījās Erasmus+ programmas projekta “IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši” sanāksmē. Projekta sanāksmē piedalījās projekta partneri no Latvijas (koordinatori), Polijas, Beļģijas, Nīderlandes, Portugāles, Itālijas un Turcijas.

Projekta sanāksmē tika aicināti piedalīties skolu administrācijas pārstāvji, projekta koordinatori un projektā iesaistītie IKT speciālisti, lai kopīgi apspriestu projekta virzību, galvenos veicamos darbus, vienotos par pienākumu sadali projektā.

Projekta darba laikā ikvienam bija iespēja dalīties pieredzē par esošo mācīšanas un mācīšanās procesu skolās, skolotāju un skolēnu sadarbību.

Tā kā Jelgavas Valsts ģimnāzija ir projekta koordinatorskola, bijām sagatavojuši prezentāciju ar skaidri norādītiem mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, iepazīstinājām ar skolā esošo stundu vērošanas sistēmu, kas atzinīgi tika novērtēta, reģionālo konferenču organizēšanas pieredzi un sniedzām ieskatu pētījuma par IKT lietošanu mācību stundās un mācību motivāciju jautājumu sastādīšanā.

Otrdien, 25.oktobrī skolotāji no visām projekta dalībvalstīm vadīja mācību stundas portugāļu skolēniem. A.Ozoliņa kopā ar skolēniem sadarbojās un meklēja atbildes uz dotajiem jautājumiem par Latviju angļu valodas stundā 7.klasē. E.Slokenberga un J.Dūrējs aicināja 8.klases skolēnus matemātikas stundā pētīt un saskatīt simetriju Latvju zīmēs un simbolos, veidot pašiem savas simetriskas figūras, vērtēt klases biedru darbu un, visbeidzot, radīt pašiem savu klases simetrisku figūru, aktivitātē iesaistoties visiem klases skolēniem.

2016./17.m.g. tiks apzināta esošā situācija skolā, uzsākta skolotāju apmācība IKT jomā, organizēti starptautiskie kursi Online vidē, izstrādāts un balsots par labāko projekta logo.

Nākošā projekta sanāksme tiks organizēta Polijā no 11.-17.05.2017, kurā tiks analizēti pētījuma par IKT lietošanu un mācību motivāciju rezultāti, modelēta pēc 3 projekta gadiem paredzētās, uz kompetencēm balstītas, olimpiādes saturu un organizēšanas iespējām. Skolotāji strādās grupās, ar piesaistītu ekspertu atbalstu.

Agita Ozoliņa, projekta koordinatore