search

Reģionālās konferences valodu, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem

Autors: Agita Ozoliņa

10. Janvāris, 2017

Reģionālās konferences valodu, dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem

Jelgavas Valsts ģimnāzija 2016.gada 22. decembrī un 2017. gada 4.janvārī organizēja reģionālās konferences matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem “Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās matemātikā un dabaszinātnēs” un valodu skolotājiem “No prasmēm uz kompetencēm - 21. gadsimta izaicinājumi un iespējas”.

Abas konferences tika organizētas ES izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ projekta “IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā - iedvesmojoši, izaicinoši” (proj.nr.2016-1-LV01-KA219-022637_1) ietvaros.

Konferencēs piedalījās 256 skolotāji no 9 pilsētu un novadu pašvaldībām: Jelgavas pilsēta un novads, Rīga, Ozolnieku novads, Olaines pilsēta, Dobeles pilsēta un novads, Bauskas pilsēta un novads, Talsi, Tērvetes novads, Kandavas novads, Daugavpils un Rēzeknes pilsētas.

Konferencēs skolotājiem bija iespēja diskutēt par kompetenču pieejas ieviešanu mācību procesā un dalīties pieredzē par mūsdienīgu stundu.

Lektori aktualizēja dažādas tēmas:

  • “Kā mācīt domāt?” (U.Dzērve, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra izpilddirektors)
  • “Kā mācīt prasmi?” (A.Kumerdanka,LU Fizikas un matemātikas fakultāte, studiju metodiķis)
  • "Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 21.gadsimtā" (R.Ozols, Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae” valdes priekšsēdētājs)
  • „Izgudrojumu domāšanas integrācija mācību priekšmetos” (I.Muraškovska, Dr.paed., Neformālās izglītības centra “Inovācijas klase” lektore)
  • "Kā skolotājiem palīdzēt sev un bērniem mācību procesā un pašsajūtai." (Zuarguss –V.Dūle, Latvijas Intelektuālās Attīstības fonda lektors)
  • “Mācību scenāriji, lai skolēni attīstītu 21. gadsimta prasmes - sadarbība.”(A.Gribusts,Izglītības uzņēmuma “Lielvārds”Kompetences centra vadītājs)
  • "Veiksmīgas uzstāšanās nosacījumi. Personīgo resursu izmantošana" (R.Vītiņa, Latvijas Kultūras akadēmijas docente)
  • "Relaksācijas un apzinātības metodes stresa pārvaldīšanai" (J.Iliško, Jelgavas Valsts ģimnāzijas psihologs)
  • “Atgriezeniskās saites iegūšana, izmantojot “Plickers”” (I.Krieviņa, D.Špakovska, Jelgavas Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājas)

Apkopojot konferences izvērtējumu, tika saņemti ļoti atzinīgi vērtējumi ar vēlējumiem darbu turpināt.

Finansiālais atbalsts lektoriem no IZM finansējuma Valsts ģimnāzijām vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.