search

Labo darbu maratons

Autors: Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons

3. Oktobris, 2017

 Labo darbu maratons

Kā Tu un Tava skola var iesaistīties “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonā”?

Kas ir pilsoniskā līdzdalība?

Katrs no mums un visi kopā mēs dzīvojam pilsoniskā sabiedrībā, kuru raksturo ikviena atbildība par notiekošo, māka sadarboties kopīgu mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā. Savu aktivitāti varam paust pilsoniskajā līdzdalībā – sadarbībā iedzīvotāju starpā aktuālu jautājumu risināšanai, darbojoties sabiedriskās organizācijās, politiskās partijās, iesaistoties brīvprātīgo kustībā un labdarībā, kā arī piedaloties politikas veidošanā pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības līmenī.

Kāpēc maratons?

Maratons – 42,195 km gara skriešanas distance. Līdzīgi garu distanci varam veikt arī citās dzīves jomās, veidojot saistītus notikumus, veicot uzdevumus un citas darbības un aktivitātes, kuras ilgāku laiku seko cita citai. Jēdzienu “maratons” izvēlējāmies, domājot par ilglaicīgumu. Mēs gatavojamies savas valsts dzimšanas dienas svinībām, bet kas būs pēc tam? Vai labie darbi apsīks, vai zudīs nepieciešamība tos veikt? Tāpēc aicinām ikvienu skolu, ikvienu tās skolotāju un skolēnu veikt labus darbus kā regulāru un nezūdošu paradumu. Lai labie darbi skolā patiešām kļūtu par ilglaicīgu tradīciju, izglītības iestāde un katra klase var izvēlēties virzienu, kurā turpmāk darboties. Varbūt Latvijas valsts simtgade ir labs iemesls šādam labam sākumam?

Kādus labos darbus mēs varam veikt savā skolā?

  • Iecerētajiem darbiem vajadzētu sniegt iespēju to īstenošanā iesaistīties ikvienam, piedaloties daudzpusīgās norisēs un aktivitātēs, izzinot un pētot, mācot un mācoties, sakārtojot un labiekārtojot, radot un meistarojot, sadarbojoties un prezentējot.
  • Veiktās darbības var aptvert visdažādākās jomas, piemēram, Latvijas vēstures un savas apkaimes kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju izzināšana, kultūras vērtību apzināšana un popularizēšana, vides pētīšana un kopšana, sociāli nozīmīga darba veikšana, uzņēmējdarbības un darba tirgus izzināšana savā novadā/pilsētā, radošu un inovatīvu ideju attīstīšana un ieviešana un vēl daudzas citas aktivitātes. Varbūt tieši jūs kļūsiet par kādu jaunu darbu un jomu pirmatklājējiem un ar savām idejām pārsteigsiet citus?!
  • Labos darbus aicinām veikt daudzpusīgā sadarbībā – sadarbojoties dažādām paaudzēm, skolai un pašvaldībai, skolai un nevalstiskajām organizācijām, skolai un uzņēmējiem, dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestādēm; uzrunājot un iesaistot latviešu diasporas bērnu un jauniešus kopīgai un ilglaicīgai sadarbībai u.tml. Rosinām turpināt vai uzsākt tādus darbus, kuri var kļūt par skaistu tradīciju un bagātināt skolas un tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, sagādāt pašiem un citiem pozitīvas emocijas un gandarījumu.