search


Februāris, 2018

01 Ceturtdiena

-- : --

Seminārs vecākiem “Kompetenču pieeja mācību saturā”

09:00

Pilsētas mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 8.-12.klašu skolēniem

ZRKAC S.Dārzniece

14:00

Jelgavas pilsētas skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas seminārs.

145 M.Asarīte

02 Piektdiena

09:00

Pilsētas matemātikas olimpiāde 9.-12. klašu skolēniem

Tehnoloģiju vidusskola J.Dūrējs

10:00

Skolas krievu valodas olimpiāde 7.,8. klašu skolēniem

I.Ivanova

03 Sestdiena
04 Svētdiena
05 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

12:00

ZPD aizstāvēšana sekcijās:Bioloģijas, pedagoģijas, psiholoģijas, ekonomikas,zemes zin ātnes, vides zinātnes, ķīmijas, veselības zinātnes.

241., 246., 247., 248. kabineti E. Slokenberga, A. Spirģe, R. Matrosova, I.Bandeniece

15:30

Skolotāju informatīvā sanāksme.

145. kab. I.Bandeniece

06 Otrdiena

12:00

ZPD aizstāvēšana sekcijās: matemātikas, vēstures, tieslietu, fizikas, inženierzinātņu, informātikas, kulturoloģijas, mākslas.

247., 246., 241., 150. E. Slokenberga, A. Spirģe, I. Liepa-Nagle, M. Asarīte

07 Trešdiena

12:00

ZPD aizstāvēšana sekcijās: literatūrzinātne, cittautu valodniecība, politika, socioloģija.

241., 248. kabineti M. Asarīte, I. Bandeniece

12:00 - 15:30

Izmēģinājuma eksāmens matemātikā

12.M (322-2), 12.D (318-2), 12.A (146), 12.B (145)

08 Ceturtdiena

09:00

Pilsētas krievu valodas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

ZRKAC I.Ivanova

14:00 - 17:00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

145.kabinets E.Slokenberga

09 Piektdiena

10:00

Zinātniski pētniecisko darbu konference.

317. telpa A. Spirģe

10 Sestdiena
11 Svētdiena
12 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darba grupu sanāksme.

145. kab.

13 Otrdiena

09:55

9. - 10. klašu skolēniem informatīvs pasākums par apmaiņas mācībām Eiropas valstīs.

145. kabinets J. Beitāne

11:05 - 12:55

Atklātās stundas latviešu valodā 9. kl.

251.,246.,146.,248. E.Indriksone

14 Trešdiena

-- : --

Ēnu diena.

J.Beitāne, A.Štolca

10:00

Pilsoniskās izglītības kursi.

241 M.Asarīte, I.Strode

15 Ceturtdiena

09:55 - 13:45

8. klašu meiteņu tikšanās ar skolas absolventi-ārsti Daigu Baranovsku.

155 M.Asarīte

11:45

Valentīndienas atskaņu pasākums.

1.stāva foajē pie dežuranta Skolēnu padome

16 Piektdiena

09:00

Pilsētas matemātikas olimpiāde 7., 8. klašu skolēniem

4.sākumskola J.Dūrējs

09:05

Karjeras attīstības atbalsta pasākums"Karjera IT jomā".

145 J.Beitāne

10.m un programmēšanas grupas no 11.m, 11.d, 12.d, 12.m

17 Sestdiena
18 Svētdiena
19 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

15:30 - 17:00

Seminārs JVģ skolotājiem "SKOLĒNA KOGNITĪVĀS DARBĪBAS DZIĻUMA MĒRĪŠANA, IZMANTOJOT SOLO TAKSONOMIJU "

145. E.Slokenberga

Lektore I.France, SIIC LU vadošā pētniece

20 Otrdiena

09:55

Karjeras pasākums 7.,8. klašu skolēniem "Darba pasaules iepazīšana".

145 A.Štolca

09:55

10. klašu skolēnu tikšanās ar Jelgavas Biznesa inkubatora pārstāvjiem.

115 J.Beitāne

13:05 - 14:35

"Ievads 3D projektēšanā". Nodarbību vada LLU lektore Inga Viļumsone.

324 A.Prančs

12.d, 12.m (programmēšanas grupas)

21 Trešdiena

-- : --

Konkursa EKSELENCES BALVA 2018 fināls.

RVVĢ, LU Agnese Freiberga

10:00

Pilsētas ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem

ZRKAC I.Rumbeniece

22 Ceturtdiena

09:00

Pilsētas krievu valodas olimpiāde 7., 8. klašu skolēniem

4.vidusskola I.Ivanova

14:00 - 17:00

Supervīzija skolu komandām “Komandas darbs ar kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu skolā”

145.kabinets E.Slokenberga

23 Piektdiena

08:30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” pilotskolu vidusskolas posma komandas mācības.

A.Spirģe

08:30

Jelgavas pilsētas angļu valodas olimpiāde 8.klasei

ZRKAC I.Lokmane-Šabovica

11:00 - 15:00

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros 8.klašu skolēniem personīgās izaugsmes treniņš "JĀdara" (6.nodarbība)

253.kab. I.Liepa-Nagle

24 Sestdiena

-- : --

Izstādes "Skola-2018"apmeklējums.

J.Beitāne

25 Svētdiena
26 Pirmdiena

-- : --

MOT nodarbības 7.klasēs.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs, N.Rinkevica, J.Dūrējs, E.Indriksone

09:00

Administrācijas sanāksme.

252. I.Bandeniece

10:00

Pilsētas vācu valodas olimpiāde 8.klašu skolēniem

ZRKAC T.Dzidzēviča

15:30

Projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darba grupu sanāksme.

145. kab.

27 Otrdiena

-- : --

MOT nodarbības 7.klasēs.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs, N.Rinkevica, J.Dūrējs, E.Indriksone

6.,7.st.

"Ievads mikrokontrolieru programmēšanā". Nodarbību vada LLU lektors Armands Kviesis.

324 A.Prančs

12.d, 12.m (programmēšanas grupas)

28 Trešdiena

-- : --

MOT nodarbības 7.klasēs.

A.Ozoliņa, A.Lukjanovs, N.Rinkevica, J.Dūrējs, E.Indriksone

10:00

Seminārs pilsētas skolu direktoriem “Kompetenču pieeja mācību saturā” .

JVĢ I.Bandeniece